Εκπαίδευση στην Συμβουλευτική – Αναλυτικό πρόγραμμα

Κοινοποίηση

Εκπαίδευση στην συμβουλευτική-αναλυτικό πρόγραμμα

Εκπαίδευση στην συμβουλευτική-αναλυτικό πρόγραμμα
Εκπαίδευση στην συμβουλευτική-αναλυτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν  βασικό στόχο οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες να έχουν αποκτήσει στο τέλος της της εκπαίδευσής τους εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που  θα τους επιτρέψουν να εργάζονται αποτελεσματικά και με επαγγελματική επάρκεια  σαν σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Ορισμένοι  βασικές άξονες  γύρω από τους οποίους έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές σε αντίστοιχα προγράμματα είναι οι ακόλουθοι:

 • Βασικές γνώσεις για τις ψυχολογικές θεωρίες και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Ο/η σύμβουλος: Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι γνώσεις για να εργαστεί κάποιος/α σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας 
 • Η προσωπική αυτογνωσία και η σημασία της ψυχοθεραπείας για τον/την σύμβουλο ψυχικής υγείας
 • Η σημασία ενός σταθερού πλαισίου επαγγελματικών αξιών στη θεραπευτική διεργασία
 • Η επίγνωση της σημασία της κουλτούρας και  η κατανόηση πολυπολιτισμικών ζητημάτων 
 • Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι  σύμβουλοι και οι θεραπευτές/τριες  στην αρχή της καριέρας τους
 • Η “επιβίωση και η αυτοφροντίδα” του συμβούλου ως ανθρώπου και ως επαγγελματία
 • Ηθικά Ζητήματα και λήψη αποφάσεων  στην άσκηση της Συμβουλευτικής Θεραπείας
 • Εστίαση στις των ανθρώπων που ζητούν υποστήριξη
 • Τα βασικά  βασικά δικαιώματα των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας και η σημασία της δεοντολογίας
 • Οι διαστάσεις της ηθικής αρχής της εχεμύθειας
 • Απόκτηση δεξιοτήτων για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανθρώπους που  βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ή χρειάζονται και ψυχιατρική υποστήριξη. Η σημασία της παραπομπής.
 • Βασικές γνώσεις για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των επιδράσεων  του τραύματος στις ζωές των ανθρώπων
 • Η σημασία της εστίασης στα αποθέματα και τις επιθυμίες των ανθρώπων για αλλαγή
 • Ζητήματα επικοινωνίας και σύνδεσης στην συμβουλευτική σχέση

Εκπαίδευση στην συμβουλευτική-αναλυτικό πρόγραμμα

Θεματικές Ενότητες

Α΄ ΕΤΟΣ   (200 ώρες): Έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση βασικών αρχών  για  τις ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις και  τη συμβουλευτική διεργασία. Η βασική εξοικείωση με τη συστημική θεωρία και τη βιωματική απόκτηση δεξιοτήτων

 1. Εισαγωγή, Περιγραφή και στόχοι προγράμματος, Διερεύνηση προσδοκιών, Συμβόλαιο
 • Εισαγωγή, περιγραφή και στόχοι προγράμματος. Διερεύνηση προσδοκιών. Συμβόλαιο
 • Γνωριμία με τους συμμετέχοντες/ουσες. Διερεύνηση προσδοκιών/εκπαιδευτικών αναγκών. Σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου μέσω της αξιοποίησης βιωματικών εργαστηρίων. Δημιουργία ταυτότητας ομάδας (team bulding).
 • Η μετάβαση από εγώ στην άλλη και στη δημιουργία της συνάντησής μας.
 • Το συμβόλαιο ως μια συνεργατική εμπειρία, ως μια συνκατασκευή πεδίων ασφάλειας : θεωρητική κατάρτιση.
 • Είδη συμβολαίων : δομικά, αφηγηματικά, συνεργατικά
 1. Βασικές γνώσεις για τις σχολές ψυχολογίας. Βασική κατανόηση ψυχολογικών εννοιών
 2. Βασικά χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής και διεργασίας-διαδικασίας
  • Εισαγωγή στη συμβουλευτική και την συμβουλευτική: Έννοια και περιεχόμενο. Βασικές αρχές της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής.
 • Στόχοι, μεθοδολογία και πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής
 1. Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία-διεργασία 
  • Το πλαίσιο της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής (context)
  • Η σημασία του θεραπευτικού συμβολαίου
  • Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής
  • Η δυναμική του προβλήματος και η κατανόηση των επιδράσεων των ατόμων, οικογενειακών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών παραγόντων.
  • Στάδια ανάπτυξης συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής :

Πρώτο στάδιο: η πρώτη συνάντηση Δεύτερο στάδιο: η ψυχοθεραπευτική σχέση Τρίτο στάδιο: αναγνώριση και καθορισμός στόχων Τέταρτο στάδιο: επιλογή ψυχοθεραπευτικών/ων τεχνικών/ών Πέμπτο στάδιο: τερματισμός ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

 1. Βασικές δεξιότητες & τεχνικές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπευτική σχέση 
  • Βασικές αρχές στην ψυχοθεραπευτική σχέση
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Λεκτική/εξωλεκτική επικοινωνία
  • Εμπόδια στην επικοινωνία με τους συμβουλευτικούς κ.λπ.
  • Δεξιότητες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης:

– Ανατροφοδότηση – Προσεκτική παρακολούθηση και ενεργητική ακρόαση – Αντανάκλαση – Παράφραση.

 1. Αναστοχαστικές πρακτικές : Μορφές αναστοχασμού: ηθικός, διαλογικός, σχεσιακός, κριτικός αναστοχασμός Ημερολόγια αναστοχασμού, Ομάδες αναστοχασμού, Αφηγηματικά γράμματα κ.α.
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις.  Βασική εισαγωγή στην συστημική προσέγγιση

Συστημική Συμβουλευτική ( 1 η φάση): Βασική εξοικείωση με τις συστημικές σχολές- Από την Α’ Κυβερνητική έως την Β’ Κυβερνητική.

 • Δομική προσέγγιση
 • Στρατηγική προσέγγιση
 • Σχολή του Μιλάνου
 • Θεωρίες Επικοινωνίας – Palo Alto
 • Κονστρουκτιβισμός

Σημείωση: Στο πρώτο  έτος προβλέπεται για τους εκπαιδευόμενους/ες που δεν έχουν βασικές σπουδές στην ψυχολογία ειδική ενότητα επιμόρφωσης για τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, η οποία δεν υποκαθιστά την αναγκαιότητα για ακαδημαϊκά σπουδές. Ειδικότερα:

  • Υπαρξιακή-Ανθρωπιστική προσέγγιση
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική προσέγγιση
  • Ψυχοδυναμική προσέγγιση
  • Προσωπική προσέγγιση
  • Βιωματική προσέγγιση (focusing)
  • Διαπολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική
  • Συνθετική Συμβουλευτική (ή Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική)
  • Προσέγγιση Gestalt

          Β’ ΕΤΟΣ  ( 200 ώρες) : Έμφαση στην απόκτηση γνώσεων για κλινικά ζητήματα. Εξοικείωση με βασικές έννοιες της ψυχοδυναμικής προσέγγισης. Εμβάθυνση στις  συστημικές και αφηγηματικές μετανεωτικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική (συνεργατική προσέγγιση, κοινωνικός κονστραξιονισμός, αφηγηματική προσέγγιση, διαλογική προσέγγιση, θεωρία του χάους, μη γραμμικά συστήματα).

 • Η σημασία της κατανόησης της προβολικής ταύτισης και της θεωρίας των αντικειμενικών σχέσεων στη συμβουλευτική.
 • Θεματική ενότητα για την τραυματική εμπειρία- Ψυχικός δεσμός και ψυχική ανθεκτικότητα
 • Η σημασία του δεσμού (attachment therapy), Η φύση η εμπειρία του τραύματος, χαρακτηριστικά του εαυτού, σύμφωνα με το σύστημα.
 • Η κατανόηση κι η επίδραση του τραύματος στην πρώτη παιδική ηλικία.
 • Η επίδραση των εμπειριών φροντίδας και η σημασία των κοινωνικών δικτύων φροντίδας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Η σημασία των κατασκευών και των συλλογικών και ατομικών αναπαραστάσεων για το πένθος και το τραύμα.
 • Επαναδιατύπωση του τραύματος και του πένθους ως πηγή άντλησης δύναμης.
 • Η σημασία της αναπλαισίωσης και της νοηματοδότησης των σημαινόντων ψυχικών γεγονότων.
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση τραύματος
 • Αφηγηματικές προσεγγίσεις : τραύμα και ψυχικός δεσμός                                                                                                                                      3. Εισαγωγή σε βασικές προσεγγίσεις της  των συστημικών προσεγγίσεων στην μετανεωτερικότητα (βιωματική και γνωστική μάθηση, e-learning)

Συστημική επιστημολογία στο κλινικό πεδίο

 • Περιοχές οργανώσεων της συστημικής επαγγελματίας
 • Βασική εισαγωγή στο έργο του G. Bateson
 • Βασική εισαγωγή στη συστημική διεργασία στο κλινικό πεδίο

 Γ’ ΕΤΟΣ:   (200 ώρες): Απόκτηση βασικών γνώσεων νευροψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας. Έμφαση στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική και συμβουλευτική. Εκπαίδευση στο μοντέλο της ομαδικής συμβουλευτικής σύμφωνα με τον Ίρβινγκ Γιαλόμ

 1. Η ενότητα: Μορφές και εκδηλώσεις των προβλημάτων. Βασικές γνώσεις εκτίμησης αναγκών και κλινικής αξιολόγησης 

Βασικές γνώσεις ψυχοπαθολογίας και νευροψυχολογίας  

 1. Θεματική ενότητα: Συμβουλευτική και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις
 • Δουλεύοντας με το ανοίκειο
 • Δουλεύοντας με αόρατους πληθυσμούς
 • Η σημασία της δημιουργίας συμπεριληπτικών πλαισίων υποδοχής της εμπειρίας
 • Συμβουλευτική  με θέματα ταυτότητας φύλου & σεξουαλικού προσανατολισμού. Η σημασία της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας
 1. Είδη και σχεδιασμός συμβουλευτικής παρέμβασης (θεωρία, βιωματικά εργαστήρια, e – learning )
  • Ατομική συμβουλευτική
  • Ομαδική συμβουλευτική
  • Οικογενειακή συμβουλευτική
  • Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και σε οργανισμούς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Στάδια παρέμβασης στη συμβουλευτική
 1. Δεοντολογία συμβουλευτικής σχέσης
   • Επαγγελματική αυτογνωσία, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
   • Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία
   • Ζητήματα ηθικού αναστοχασμού, αισθητικών στάσεων και αξιακών πλαισίων στην συμβουλευτική πρακτική

Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι/ες το επιλέξουν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα επιπλέον έτος σπουδών του οποίο έχει σχεδιαστεί για το πρόγραμμα της ψυχοθεραπείας. Στόχος είναι η εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το σώμα και τις εκφραστικές πρακτικές

Δ΄ΕΤΟΣ  κατά επιλογή (200 ώρες): Έμφαση στη σημασία της αξιοποίησης του σώματος και των εκφραστικών/βιωματικών τεχνικών στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική. Εστίαση σε θεματικές ενότητες που αφορούν τον εργασιακό χώρο και την συμπερίληψη.

 1. Εστιασμένες θεματικές ενότητες στην αξιοποίηση της σωματικής εμπειρίας στην συμβουλευτική
 2. Ειδική θεματική ενότητα για την συμβουλευτική μέσω τέχνης και την  αξιοποίηση των βιωματικών πρακτικών στην συμβουλευτική.
 • Ασκήσεις εστίασης στο εδώ και τώρα ως στήριξη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας (Body-oriented counseling-embodiment-Body&Mind centering)
 • Βιωματικές δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπαρατήρησης
 • Τα εναλλακτικά εργαλεία, η τέχνη και η χρήση τους στη συμβουλευτική (μουσική, role play, σώμα και κίνηση, κολάζ και ζωγραφική)
 1. Θεματική ενότητα Coaching και η αξιοποίηση της συμβουλευτικής στον χώρο της εργασίας
 • Η σημασία της κουλτούρας στους οργανισμούς
 • Μετασχηματισμοί στους οργανισμούς μέσω της αξιοποίησης της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και της διαλογικότητας
 • Αφηγηματικές προσεγγίσεις για την εργασιακή βία και την ανθεκτικότητα στο χώρο της εργασίας.
 • Ειδική ενότητα για το burnout και το mobbing
  4.Συμβουλευτική σχετικά με θέματα ταυτότητας φύλου & σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Η σημασία της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας.
 • Συμπερίληψη και ψυχική υγεία.
 • Επίδραση του στίγματος και της αορατότητας
 • Επίδραση της queer θεωρίας στη συμβουλευτική και στην συμβουλευτική.
 • Βασικές αρχές και κατανόηση της προσέγγισης Affirmative therapy 5. 5.Εστιασμένες Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
 • Παιδιά κι έφηβοι,
 • σχολή γονέων,
 • ΛΟΑΤΚΙ ,
 • πρόσφυγες,
 • παιδική κακοποίηση,
 • σχολική κοινότητα

Το πρόγραμμα διοργανώνεται διαδικτυακά και δια ζώσης, (μεικτή ομάδα),  ως εξής: 

 • Θεωρητικές παρουσιάσεις: Ένα Σαββατοκύριακο ανά μήνα 10 π.μ. έως 15.00
 • Εποπτεία: Μια Παρασκευή απόγευμα ανά μήνα 18.00 έως 21.00
 • Εργαστήριο προσομοίωσης και ομάδα επιστημολογίας: Μια Κυριακή το μήνα 10.00 έως 15.00
 • Βιωματικοί μαραθώνιοι: Ανά εκπαιδευτικό έτος προβλέπονται δυο διήμεροι μαραθώνιοι   οι οποίοι γίνονται διαζώσης. Αναλυτικά έχουν σχεδιαστεί οι ακόλουθοι βιωματικοί μαραθώνιοι :                                                                                                                                                      Α’ έτος : εστίαση στο γενεόγραμμα
 • Διαγενεακές προσεγγίσεις
 • Αφηγηματικές και καταξιωτικές προσεγγίσεις στο γενεόγραμμα
 • Γενεόγραμμα κουλτούρας
 • Κοινοτικό γενεόγραμμα

        Β΄ έτος. Εστίαση στον πολυφωνικό εαυτό

Οι εσωτερικευμένοι άλλοι

Η αναγνώριση των εσωτερικών φωνών

Ο προσωπικός κι επαγγελματικός εαυτός

Οι αναδυόμενες ταυτότητες κι η επίδρασή τους στη συμβουλευτική και θεραπευτική σχέση

Γ’ έτος : Ομαδική θεραπεία

Δ’ έτο: Εναλλακτικές πρακτικές στην συμβουλευτική

 • Μη βίαιη επικοινωνία
 • Ζωντανή βιβλιοθήκη
 • Ομάδες αυτοβοήθειας
 • Το δέντρο της ζωής
 • Lgbt γενεόγραμμα κ.α

 Πρακτική και κλινική άσκηση: Συνολική Διάρκεια: 400 ώρες (Συμμετοχή σε ομαδικές, οικογενειακές, ατομικές ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρου/ης, πιστοποιημένου/ης ψυχοθεραπευτή/τριας). Η πρακτική και η κλινική άσκηση ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Αρχικά προβλέπεται η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μέσω ομάδων αναστοχασμού, σε θεραπευτικές ομάδες και οικογενειακές συναντήσεις με την υποχρέωση να συντάσσονται γραπτές εργασίες μέσω των ομάδων αυτών που καταγράφονται

 • Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι
 • Οι θεραπευτικές υποθέσεις και οι πρακτικές που ακολουθούνται
 • Οι αυτό-αναστοχασμοί που αναφέρονται στη διεργασία της παρατήρησης και των συνηχήσεων που αναδύονται

Στα επόμενα έτη πραγματοποιούνται συν-θεραπείες σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, με άτομα που ζητούν θεραπευτική υποστήριξη, οι οργανώσεις που οργανώνονται υπό την ευθύνη των κλινικών εποπτών του ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Επίσης και ανάλογα με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, τα μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη λήψη γενεογράμματος, συστημικού ιστορικού καθώς και τη σύνταξη εργασιών μελέτης και παρουσίασης των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται. Στο τρίτο και τέταρτο έτος οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν, με την υποστήριξη και την ευθύνη των κλινικών εποπτών/τριών, να παράσχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της εθελοντικής ομάδας που λειτουργεί στο πλαίσιο των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ και του ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Σε αυτή τη φάση είναι υποχρεωτικό να  να συντάσσουν εκθέσεις στις οποίες πρέπει να καταγράφονται οι σχεδιασμοί καθώς και οι στόχοι που τίθενται από κοινού με τους/τις θεραπευόμενους/ες. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ως σύμβουλοι και  στις μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως λ.χ. τα κοινωνικά ιατρεία στα οποία συμμετέχουν τα βασικά μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΚΕΨΥ. Σημείωση: Για την πρακτική άσκηση προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του/της εκπαιδευόμενου/ης σε προσωπική θεραπευτική διεργασία.

ΕποπτείαΣυνολική Διάρκεια: 200 ώρες Ομαδική Εποπτεία σε μικρές ομάδες

Προσωπική Συμβουλευτική Ομαδική και ατομική συμβουλευτική 250 ώρες. Ελάχιστη συμμετοχή σε ομαδική θεραπεία 120 ώρες

 1. Αποτίμηση προγράμματος
  • Διπλωματική εργασία, μελέτη και παρουσίαση περιστατικού
  • Αποτίμηση εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Έντυπα αξιολόγησης, ημερολόγια αναστοχασμού αυτοαξιολόγησης

Συνολική διάρκεια του προγράμματος : 1650 ώρες Θεωρητικές παρουσιάσεις -βιωματικά εργαστήρια e-learning εργασίες 800 ώρες Πρακτική και κλινική άσκηση 400 ώρες Εποπτεία 200 ώρες Προσωπική και ομαδική θεραπεία 250 ώρες Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες έμπειροι/ες εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες στη συστημική συμβουλευτική

Δίδακτρα εκπαιδευτικού προγράμματος

Ετήσια δίδακτρα 1800,00 €+ΦΠΑ . Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στα σεμινάρια που γίνονται μηνιαία. Επίσης, περιλαμβάνεται η προσωπική υποστήριξη από τη σύμβουλο εκπαίδευσης καθώς και η υποστήριξη για την ανάληψη της διπλωματικής εργασίας.

 • Για προεξοφλήσεις του 50% του συνολικού ποσού έως την έναρξη του μαθήματος τον Οκτώβριο έκπτωση 15%. Επίσης αυτή η έκπτωση ισχύει σε φοιτητές και άνεργους.
 • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας συνεργαζόμενης τράπεζας με άτοκες δόσεις έως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση)
 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -10 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευόμενου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι την επανάληψη του μαθήματος. Σε επόμενη συνάντηση νέα οικονομική συνεισφορά
 • Τα μέλη που συμμετέχουν στο σεμινάριο αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των εκπαιδευτικών έχει 12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία όπου απαιτείται. (Αναγνωρίζεται προηγούμενη ατομική ή συστημική ομαδική θεραπεία και εποπτεία σε πιστοποιημένο μοντέλο)
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες συμβουλευτικής, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής , από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ). Η σύνταξή του καθώς και τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών πληρούν όλα τα κριτήρια που τίθενται από τις επιστημονικές εταιρείες. 

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...