«Αν αντισταθείς, χάθηκες». «Αν υποκύψεις, πάλι χάθηκες». Ότι και να κάνεις είσαι ένοχος..!

 

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΕΣ ΑΝΑ­ΦΟ­ΡΕΣ

– Arist von Schlippe, Jochen Scheitzer (2008), Εγ­χει­ρί­διο της συ­στη­μι­κής θε­ρα­πεί­ας και συμ­βου­λευ­τι­κής. Επι­μέ­λεια: Βιρ­γι­νία Ιω­αν­νί­δου, Θεσ­σα­λο­νί­κη, εκ­δό­σεις University Studio Press.

– Bateson Gregory (1972), Steps to an Ecology of Mind.​University of Chicago Press.

– Μπέ­η­τσον, Σχι­ζο­φρέ­νεια και Οι­κο­γέ­νεια, Αθήνα, εκδ. Γράμ­μα­τα, 1978.

– Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson (2005), Αν­θρώ­πι­νη Επι­κοι­νω­νία και οι επι­δρά­σεις της στην συ­μπε­ρι­φο­ρά, επι­μέ­λεια: Κάτια Χα­ρα­λα­μπά­κη, εκδ. Ελ­λη­νι­κά Γράμ­μα­τα, Αθήνα.

  • Mony Elkaim (2008). Αν με αγαπάς μη με αγαπάς.Σειρά : Ανθρώπινα συστήματα . Εκδόσεις Κέδρος