Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΤΟΠΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Α. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο δικτυακός τόπος synixiseis.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει
πληροφορίες και ενημέρωση στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται αυστηρά
από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες
καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται σε αυτούς. Η
επίσκεψη, παραμονή και περιήγηση στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου
καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές
τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων από τον χρήστη. Οι ισχύοντες νόμοι περί πνευματικής
ιδιοκτησίας υπ. αρ. 2121/93 και 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν.
3625/2007) και 3471/2006 , καθώς και όσοι πιθανόν ψηφιστούν και αφορούν
τη θεμιτή χρήση, τους χρήστες και τα πνευματικά δικαιώματα, έχουν ληφθεί υπ'
όψη κατά τη σύνταξη των παρόντων όρων και τηρούνται απαρέγκλιτα.
2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να χρειαστεί να
τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Συνεπώς, η
παρούσα σελίδα θα αναφέρει πάντα τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες
προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
3. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται στη μορφή που έχει λάβει (”ως
έχει”), ήτοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη
διαχειριστές αυτού.
4. Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”,
hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των
οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το
σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών
τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως
ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ο παρών ιστότοπος
ειδικότερα, δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και
απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων

και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή
διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται
ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων
στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλον
τρόπο. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους
όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους
παρόχους αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση
αυτών.
5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το
περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο
(ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν
γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των
ιδιοκτητών της παρούσας ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό
δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί
με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την προηγούμενη
γνώση και έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών της παρούσας ιστοσελίδας. Σε
αυτή την περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση αποσπασμάτων: ό,τι
αναδημοσιεύεται θα πρέπει να είναι ολόκληρο και πλήρες, χωρίς παραλείψεις,
(ούτε βέβαια και προσθήκες ή σχολιασμούς).
6. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν
σύννομη, λελογισμένη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου,
υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση
δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-
συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου
του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη
των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους,
να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα
δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή
να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε
είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη
ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη
μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν
και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει
ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα
σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία
οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν
άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του
παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους
ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους
δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται
παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
7. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες
ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των
επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και
πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται
με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους
ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση
αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας
που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους.
8. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό

δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες,
αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, εφόσον δεν
επιλυθεί φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη
των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να
ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία
τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της
συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί
σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και
τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις εφαρμογές του ιστότοπου,
χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που
χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Ο ιστότοπος δύναται
να επικαιροποιεί τους παρόντες όρους κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα
έκδοση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να
ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με
οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις. Ο ιστότοπος δύναται
αλλά δεν υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στους εν λόγω
όρους και προϋποθέσεις (είτε μέσω e-mail είτε μέσω της υπηρεσίας
προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των
υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος,
καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997
για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της
Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και
79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και τον Ν. 2774/1999 και
του ευρωπαϊκού δικαίου, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι
διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος
νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του
παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν
ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό
πλαίσιο.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών
δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες του ιστότοπου.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν
ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου, στις οποίες προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση με το GDPR
Γενικά
Το GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την προστασία των
δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων που παρέχονται στον χρήστη από τον
ιστότοπο synixiseis.gr, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του παρόντος
ιστότοπου. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα
αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας
τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει καμία
χρήση των σελίδων και εν γένει του περιεχομένου του.
Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων αυτών εκ μέρους σας.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι
απολύτως απαραίτητο.
Πολιτική διαχείρισης σχολίων
Ο κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων του.
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει:
1. Βίαια, προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια.
2. Σχόλια που απειλούν ή βλάπτουν τη φήμη προσώπων ή οργανώσεων.
3. Διαφημίσεις.
4. Πολλαπλά σχόλια εκτός θέματος ή επαναλαμβανόμενα σχόλια που είναι

αποτέλεσμα αντιγραφής και επικόλλησης (copy&paste) και χρησιμοποιούνται για
τη δημιουργία εσφαλμένων/παραπλανητικών εντυπώσεων.
5. Προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις.
Cookies
Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη
ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες
εφαρμογές επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.
Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια
ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν
διακομιστή σε έναν πλοηγό, όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός
ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο
κωδικός αναγνώρισης.
Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν μια μόνο
επίσκεψη/σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και
παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα
διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο επίσκεψη, λήγουν με
τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.
Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν
τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον
ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις
πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.
Περιορισμός ευθύνης
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι
εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των
χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν
εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα
των περιεχομένων, σελίδων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο
αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των
χρηστών του διαδικτύου και δεν δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες συμβουλές

ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη
συγκεκριμένων πράξεων.
Αποστολή Newsletter
Με την εγγραφή σας στο newsletter, αποδέχεστε να λαμβάνετε αποκλειστική
ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα, ενημερώσεις, δράσεις κλπ του Κέντρου
μας.
Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Ο ιστότοπος δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά
τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους
δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους στο ως άνω newsletter,
ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
ιστότοπο.
Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης
προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως
συμμορφώνεται ο ιστότοπος με τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τη
διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο ιστότοπος για οποιονδήποτε
λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο
από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.
Προστασία προσωπικών πληροφοριών
Ο ιστότοπος θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να
εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών
πληροφοριών των χρηστών.
Ο ιστότοπος θα αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που
παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από
κωδικούς και τείχη προστασίας (firewall).
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου
παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται ο
ιστότοπος να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω
αυτού.

Συνομιλίες (Chat)
Ο ιστότοπος διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών σε πραγματικό
χρόνο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι
χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής
συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες,
προσβλητικές ή ανήθικες διατυπώσεις.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...