εσωτερικές διαλογικές θέσεις •Καθώς το Εγώ μετακινείται ως ένα εσωτερικό μικρόφωνο, ανάλογα με εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα ενεργοποιείται κάποια Θέση του Εγώ και παράγεται μια

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς.
Μετά το πέρας του προγράμματος, τα άτομα που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση θα είναι σε θέση:
α) Να αξιοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα και τεχνικές της συμβουλευτικής διαδικασίας στην επαγγελματική τους σχέση με τους/τις συμβουλευόμενους/ες, τις οικογένειες, τις ομάδες και τους οργανισμούς.
β) Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση, άσκηση και σωστή πρακτική εφαρμογής της συμβουλευτικής σχέσης.
γ) Να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να υλοποιήσουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και την δεοντολογία της συμβουλευτικής.
δ) Να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές και θεωρίες της Συστημικής Συμβουλευτικής με έμφαση στις συνεργατικές/διαλογικές πρακτικές, την αφηγηματική προσέγγιση και την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση.
ε) Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες που ολοκληρώνουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα έχουν την επάρκεια να ασκούν το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο της συστημικής προσέγγισης.

To ανάδοχο παιδί έχει στερηθεί τη βιολογική του οικογένεια. Αν έχει φιλοξενηθεί σε ίδρυμα, με τον ερχομό του στη δική σας οικογένεια, χάνει και τους φροντιστές του από το ίδρυμα. Αναρωτιέται, εύλογα, αν οι ανάδοχοι γονείς εξαφανιστούν και εκείνοι κάποια στιγμή. Αυτό το αίσθημα ανασφάλειας είναι βασανιστικό για το παιδί, αλλά και για τους αναδόχους, που καλούνται να του το απαλύνουν.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχεται ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ανάλογα τις ανάγκες των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και υποστήριξη προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες και